Header image

BIRELL CUP

Vítáme Vás na stránkách

Header image
  

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ

BIRELL CUP 2011

1. PREZENTACE

1.1.   Do soutěže budou připuštěna družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže. Ve výjimečných případech (např. porucha vozu na cestě na soutěž a pod.) může být udělena výjimka. Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezentaci ve výši určené pořadatelem.
Výše startovného může činit maximálně 200,- Kč.

 2. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

2.1.   Dle pravidel požárního sportu a dodatků pro Birell cup  – muži 3B, ženy 2B.

 3. TECHNICKÉ PODMÍNKY

3.1.   Požární stříkačka české, nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo PS 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá. (čerpadlo nové generace) Ovládání plynu mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Povolený nástavec na víku čerpadla

3.2.   Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit na původním místě.

3.3.   Savice o délce 2,5 metru (bez tvarových podložek), se šroubením o průměru 110 mm. Minimální počet závitů na koncovkách = 2,5. Koncovka savice ke koši je v max. délce 40 mm včetně závitu. Po ukončení požárního útoku nemusí být sací vedení spojeno závitovým spojem (postačuje spoj během útoku držet u sebe)

3.4.   Koš s funkční klapkou a kovovým výpletem ( ocelové struny se nepovažují za kovový výplet ) umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše.

3.5.   Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice nemusí být sešroubovány.Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody.

3.6.   Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

3.7.   Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem upravováno pro snazší způsob nošení. Za rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami.

 3.8.   Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4 - 13 mm. Maximální délka proudnice je 450 mm včetně půlspojky. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole, kontrolu měření výstřikové hubice provede zástupce soutěžního družstva pod dohledem rozhodčího samostatně . Při nástřiku se proudnice může dotýkat země. Žádný závodník se nesmí ani dotknout čáry stříkání. Tato čára je nedotknutelná. Překročení této čáry bez ohledu nato, zda bylo či nebylo stříkáno na terč, vede k označení pokusu za neplatný.

3.9.   Podložka pod savice při nabírání se může použít pouze hladká a rovná (bez výřezu) o maximální tloušťce 10 mm. Může být použita i podložka se vzorem.
Útočné vedení "C"52 - plošná šířka min. 79 mm +/- 1mm, délka 20 m v toleranci 1m včetně půlspojky.
Dopravní vedení "B" - plošná šířka min. 113 mm +/- 1mm, délka 20 m v toleranci 1m včetně půlspojky.

3.10.   Po provedení útoku dojde u každého družstva k přeměření délky minimálně jedné hadice určené rozhodčím. Hadice označená ke kontrole délky se nesmí natahovat a na místo měření ji dopraví členové technické čety. Porušení pravidla o natahování před měřením vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Délka hadice se měří vč. zubu půlspojky.

3.11.   Mezi ozuby půlspojek musí projít papír !!!!!!

3.12.   Ústroj přesahující kolena (povolen dres s krátkým rukávem). Povolené tretry i tarfy. Opasek lehký o šířce min 40 mm, ochranná přilba. Úprava skeletu přilby není povolená.

3.13.   V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny

3.14.   Je povoleno pujčení jednoho závodníka z jiného družstva,který musí běžet v drezu svého mateřského týmu!V případě půjčení dvou a více závodníků se nepočítají body do Birell cupu 2011.
 

3.15. Délka přípravy na základně je maximálně 5 minut. Čas přípravy začíná běžet položením stříkačky na základnu a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně.

 4. MĚŘENÍ ČASU

 4.1. Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry, družstvo opakuje svůj pokus. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při funkčnosti stopek (ukončit pokus má právo pouze rozhodčí disciplíny). Pro opakování pokusu bude vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem. Pokud dojde k takové poruše časomíry, že nebude možné ji v rozumné době opravit a znovu zprovoznit, rozhodnou velitelé družstev jak situaci řešit. Cílové zařízení (terče, nebo sklopky) musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky, nebo kombinací obou způsobů).

 5. STARTOVÁNÍ

 5.1. Povely - "Na místa, připravte se!" (jeden povel), "Pozor!", výstřel.
Po povelu "Na místa, připravte se" následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu "Pozor" následuje do 1 vteřiny startovní výstřel. Po povelu "Pozor" se nesmí žádný soutěžící stojící na startu pohnout. Porušení tohoto pravidla se posuzuje jako předčasný (ulitý) start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky. Startování musí být provedeno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem, nebo píšťalkou.

 6. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

UMÍSTĚNÍ

Muži(bodů)

Ženy(bodů)

1.

10

10

2.

8

8

3.

6

6

4.

5

5

5.

4

4

6.

3

3

7.

2

2

8.

1

1

9.

0

0

10.

0

0

 

6.1. Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

6.2. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků. Pokud tak neučiní, nebudou družstvu započítány body do celkového hodnocení (výjimku může povolit rada Birell cupu). Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

6.3. Vítězem celého ročníku se stává družstvo s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů se na lepší místo posunuje družstvo s větším počtem prvních míst (druhých, třetích, atd.) po úpravě započtených soutěží do konečného bodového zisku. V případě, že ani toto kritérium nerozhodne, budou rozhodující vzájemné výsledky z poslední soutěže.

 6.4. Na poslední soutěži dle kalendáře bude vyhlášení celkového pořadí Birell cupu 2011.

6.5. Jeden nejhorší výsledek družstva ze všech soutěží se škrtá.

 7. PODMÍNKY PRO POŘADATELE

7.1. Pořadatel je povinen zajistit losování startovního pořadí a to na nástupu před zahájením soutěže, výjimku tvoří pouze jedno soutěžní družstvo pořadatele v dané kategorii (muži, ženy), které se zařadí do pořadí podle potřeby před zahájením losování. Možnost výměny startovního pořadí po losování je možné po dohodě dotčených soutěžních družstvech a oznámení této výměny pořadatel soutěže deset minut před zahájením prvního požárního útoku.

7.4. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena.

7.6. Čára stříkání v minimální délce 10 m, s maximální výškou 20 mm.

7.8. Pořadatel je povinen zajistit pro družstva umístěná na 1.-3. místě v obou kategoriích odpovídající ceny.

7.9. Pořadatel je povinen provést vyhlášení do 30-ti minut po ukončení posledního útoku.

7.10. Proškolení rozhodčích povede spolu s hlavním rozhodčím člen Birell cupu 2011.

7.11. Podávání protestů podle pravidel požárního sportu.

 

Pravidla ke stažení ZDE
 

 

 

Průběžné pořadí muži:

 1. Sedlec               10b.

 2. Holašovice       8b.
 3. Křenovice         6b.
 4. Mydlovary        5b.
 5. Zahájí                4b.
 6. Zliv                     3b.
 7. Bavorovice II   2b.
 8. Krteli B              1b.

Průběžné pořadí ženy:

 1. Mydlovary           10b.
 2. Češnovice            8b.
 3. Zahájí                    6b.
 4. Sedlec                   5b.
 5. Krtely                    4b.
 6. Křenovice             3b.
 7. Vlhlavy                 2b.   
 8. Bavorovice          1b.

 

Počasí na web zdarma